Categories
Blog Culture

Chinese Tang Poem: On the Stork Tower

We will appreciate a Mandarin-Chinese Tang poem written by 王之涣( wáng,zhī huàn ): 登鹳雀楼( dēng guàn què lóu ).